Kuukausittainen arkisto:joulukuu 2017

Onko virtuaalitiimi oikea tiimi?

Työnteosta ja työntekoon liittyvästä viestinnästä tulee koko ajan välittyneempää: kännykkä, sähköposti, intranet, some. Ihmiset ovat etäällä toisistaan ja kuitenkin pitäisi toimia tiiviinä ryhmänä eli tiiminä.

Mikä tiimi oikeastaan on ja miten se eroaa ryhmästä? Yhden määritelmän mukaan ”tiimi on pieni joukko ihmisiä, joilla on toisiaan täydentäviä taitoja, jotka ovat sitoutuneet yhteiseen päämäärään ja yhteiseen toimintamalliin ja jotka pitävät itseään yhteisvastuullisena suorituksistaan” (Katzenbach & Smith 1993).

Tiimi on siis erityinen ryhmä, jonka tarkoituksena on suorittaa tehtäviä ja saavuttaa päämääriä. Mutta miten tiimien käy, kun siirrytään välittyneeseen ”virtuaalimaailmaan” (toim. huom. lainausmerkit siksi, että virtuaalinen tarkoittaa jotain keinotekoista ja eihän digitaalinen viestintä ole keinotekoista).

Virtuaalitiimien tai digitiimien kohdalla huolta on herättänyt se, miten käy vuorovaikutuksen, johtamisen, sitoutumisen, luottamuksen, sosiaalisen läsnäolon ja ryhmän kiinteyden eli koheesion. Aihetta on tutkittu runsaasti.

Johtamisen onnistuminen riippuu tietysti siitä millaista johtamista tavoitellaan. Käskevä, ohjeistava ja kontrolloiva johtaminen lienee hankalaa digitiimeissä. Tosin digitaaliset välineet tarjoavat hyviä mahdollisuuksia kontrollointiin.

Sen sijaan delegoiva tai ns. palveleva johtaminen antaa tiimille tilaa ajatella ja toimia, jolloin se onnistuu myös virtuaalisesti. Tosin myös palvelevan johtajan on oltava läsnä ja keskusteltava alaisten kanssa, myös kasvokkain.

Vuorovaikutus on digimaailmassa usein kirjoitettua, osin tietysti puhuttua. Varsinkin kirjoitettuun vuorovaikutukseen liittyy omat haasteensa. Se voi olla täsmällistä tehtäviin keskittyvää, mutta se voi myös olla vaikeasti tulkittavaa tai kärjekkäämpää ilmaisua kuin kasvokkain. Haaste vuorovaikutukselle voi myös olla se, että monet virtuaalitiimit ovat globaaleja ja siten monikielisiä. Väärinymmärrysten riski kasvaa.

Yleisin kieli virtuaalitiimeissä lienee paskasti puhuttu englanti (lainaus Madeventuresin Rikulta ja Tunnalta). Lohdullista on, että me suomalaiset olemme tämän kielen puhumisessa maailman viidenneksi parhaita!

Luottamus on kiinnostava teema. Usein ajatellaan, että luottamus syntyy vain kasvokkaisissa kohtaamisissa. Haastattelemani pienyrittäjät olivat vahvasti tätä mieltä.

Tämän näkemyksen vastaisesti monet tutkimukset osoittavat, että digitiimeissä luottamus voi syntyä nopeastikin. Tätä on nimitetty pikaluottamukseksi. Jos tiimin on suoriuduttava tehtävästä nopeasti, jäsenet eivät välttämättä mieti muiden jäsenten tarkoitusperiä, vaan luottavat heihin tehtävän suorittamisen ajan – ja ehkä sen jälkeenkin, jos toiminta on ollut onnistunutta. Aina pikaluottamusta ei tietenkään synny, sillä luottamusta on montaa lajia.

Läsnäolon tunne on tärkeää. Jos läsnäolon tunne on vahva, luottamus ja sitoutuminen vahvistuvat ja usein myös vuorovaikutus helpottuu. Laura Kohonen-Aho tutki tuoreessa väitöskirjassaan, kuinka läsnäoloa rakennetaan virtuaalimaailmassa – siis oikeassa visuaalisessa keinotodellisuudessa. Näyttää siltä, että visuaaliset elementit ja videot auttavat läsnäolon tuottamisessa. Työelämän kannalta haaste on, ettei peleistä tuttua visuaalista keinotodellisuutta juurikaan hyödynnetä.

Virtuaalitiimi ei siis ole samanlainen kuin kasvokkainen toimiva tiimi. Mutta se voi toimia tehokkaasti, sitä voidaan johtaa hyvin ja jäsenten kesken voi syntyä luottamusta. Tämä kaikki voi myös mennä pieleen. Siksi niin pomon kuin alaisten tulee ottaa vastuu virtuaalitiimin toiminnasta ja huomioida, että ryhmän toiminta ja vuorovaikutus on erilaista kasvokkaiseen verrattuna. Fyysisesti läsnäolevassa työyhteisössä ongelmat tulevat näkyviksi, mutta virtuaalitiimeissä ne voivat sananmukaisesti kadota bittiavaruuteen – mutta eivät silti katoa ihmisten mielistä.

Jätä kommentti

Kategoria(t): Joulukuu 2017

”Toinen jalka navetassa, toinen tenniskentällä” – Sodan jälkeisen Suomen vaiheet

Suomen täyttäessä sata vuotta on hyvä hetki yrittää ymmärtää Suomen kehitystä. Useimmat analyysit koskevat sodan jälkeistä aikaa ja niin minäkin tyydyn viimeisimpään 70 vuoteen. Alla olevassa kuvauksessa on lainattu monia lähteitä, osaa suoraan, osaa soveltaen ja jotain olen itsekin kehitellyt. Lähteet löytyvät kirjoituksen lopusta.

Moraalitalouden ja yhteisvastuun kausi 1940- ja 1950-luvut

 • Kansakunnan yhteinen sodasta toipumisen ja jälleenrakennuksen aika
 • Suuren murroksen sukupolvi, identiteetin perustana kansallisuus ja luokkapohjaisuus (suuret ikäluokat)
 • Puoluedemokratia: politiikan lähtökohta luokkapohjainen, ideologinen ja puoluepohjainen
 • Mediamaisema: radio, puoluelehdistö, tv:n yleistyminen
 • Vallanpitäjillä perinteitä korostava isällinen tyyli (Kekkonen)

Suunnitteluyhteiskunnan kausi 1960- ja 1970-luvut

 • Yhteiskunnan rakentaminen suunnitelmallisuuden ja järkiperäisen organisoinnin varaan
 • Lähiö- ja hyvinvoinninsukupolvi, identiteetin perustana edelleen kansallisuus ja luokkapohjaisuus
 • Puoluedemokratia jatkuu
 • Mediamaisemassa pieniä muutoksia: radio ja puoluelehdistö entisellään, tv:n aseman vahvistuminen
 • Vallanpitäjillä järkiperäisyyttä ja suunnittelu-uskoa korostava byrokraattinen tyyli (Kalevi Sorsa, Mika Tiivola)

Kilpailutaloudellinen kausi 1980–1994

 • Suomi avautuu markkinoille ja kilpailutaloudelle, suunnittelu väistyy
 • Urbaani mediasukupolvi, identiteetin perusta epäselvä ja moninainen, vanhan ja uuden leikkauskohdassa
 • Yleisödemokratia: politiikan lähtökohtana mediajulkisuus, imagot ja henkilöt
 • Mediamaisema: Radion ja tv:n kaupallistuminen, sanomalehdistä sitoutumattomia
 • Vallanpitäjillä yksilöllisyyttä ja yrittäjämäisyyttä korostava vallankumouksellinen tyyli (Nokian johto)

Globaali Kilpailutaloudellinen kausi 1995–2010

 • EU-jäsenyyden ja Nokian myötä Suomi osaksi suurta globaalia liiketoimintaa
 • Yksilöllisen valinnan nettisukupolvi, identiteetin perustana kansainvälisyys, elämäntapavallinnat sekä uudet yhteisöt tai heimot
 • Konvergenssikulttuuri: politiikan medioituminen, lähtökohtana asiakysymykset ja vuorovaikutus, järjestötoiminta vaihtuu kevytosallistumiseksi
 • Mediamaisema: median pirstaloituminen, keskiössä internet
 • Vallankumouksellinen vallanpitäjien tyyli jatkuu

Pirstaloitumisen kausi 2010 ->

 • Monella tavoin globaalin kilpailutaloudellisen kauden jatkoa, mutta myös eroja.
 • Kansa jakautuu hyvinvoinnin sekä arvojen ja asenteiden suhteen (konservatiivit vs. liberaalit, kansainvälisyys vs. sisäänpäinkääntyneisyys)
 • Politiikassa populismin nousu (jytky 2011)
 • Perinteisen uutismedian asemaa haastetaan

Kehitystä on vaikea vetää yhteen, yhtenä virkkeenä se voisi kuulostaa seuraavalta: Yhtenäiskulttuurista markkinoiden avautumisen kautta kohti globaalia ja hajanaisempaa kulttuuria. Tällainen karkea jaottelu jättää monia suuriakin tekijöitä piiloon, kuten 1970- ja 1990-luvun lamat tai 1960-luvun liikehdinnän eli ”60-lukulaiset”.

Missä määrin Suomen kehitys myötäilee muun maailman kehitystä? Historioitsija Eric Hobsbawn on laajassa 1900-luvun historiassa muotoillut kolme suurta kehitystrendiä. Ensiksi, maailma ei ole enää entiseen tapaan eurokeskeinen. Tämä kehitys näkyy hyvin Suomenkin globalisoituvassa kehityksessä, Finnair ja Kone elävät Aasiasta.

Toiseksi, maailmasta on tullut yksi toimintayksikkö, ”maailmankylä”. Suomi on osana globaaleja järjestelmiä, mikä näkyy niin valtiollisella kuin yritysten tasolla.

Kolmas suuri trendi on sukupolvien välisten nykyisyyttä ja menneisyyttä silloittavien siteiden katkeaminen. Suomessa muutto maalta kaupunkiin on hyvä esimerkki tästä katkeamisesta tai ainakin murtumisesta. Tällä hetkellä takertuminen perinteiseen ”oikeaan” suomalaisuuteen on selkeä nykyisyyden ja perinteiden katkeamisen merkki.

Suomen historiassa on ollut monia todella vaikeita vaiheita, sota tietysti vaikein. Suomi on koko historiansa ajan selvinnyt, ei ilman kolhuja ja arpia, mutta kuitenkin päässyt eteenpäin. On siis hyvä syy juhlia 100-vuotiasta Suomea hyvinvoivana, avoimena ja kansainvälisenä kotimaana!

Lähteet

Pertti Alasuutari (1996) Toinen tasavalta. Vastapaino.

Juha Herkman (2011) Politiikka ja mediajulkisuus. Vastapaino.

Eric Hobsbawn (1999) Äärimmäisyyksien aika. Vastapaino.

Anu Kantola (2014) Matala valta. Vastapaino.

J.P. Roos (1987) Suomalainen elämä. SKS.

Jätä kommentti

Kategoria(t): Joulukuu 2017